HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
HRVATSKA KOSTAJNICA

044 851 080

Nazovite nas

Ul. Josipa Marića 2

44430 Hrvatska Kostajnica

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “I mi zaslužujemo priliku”

Facebook

KLASA: 550-18/24-01/1

URBROJ: 2176-2-1-05-24-2

U Hrvatskoj Kostajnici, 05. travnja 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne    politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0297 od 04. travnja 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„ I MI ZASLUŽUJEMO PRILIKU ʺ

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „I mi zaslužujemo priliku“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici  ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne  skupine ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije  ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina  mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne      skupine ovog Poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

Osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
  1. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža*

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za    svakog člana kućanstva) i

 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva*
  • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu*

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva*
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz  i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu*

*Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva su prilog ovom Pozivu, ali ih se može preuzeti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica ili putem internetske stranice www.gdckhrvatskakostajnica.hr

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijava na Javni poziv za iskaz interesa sa potrebnom dokumentacijom može se predati osobnim dolaskom u Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati ili putem pošte na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica

 Josipa Marića 2

 44 430 Hrvatska Kostajnica

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Prilikom odabira sudionika postupat će se transparentno i poštivat će se načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

Odabir sudionika vršit će se temeljem zadovoljavanja  obveznog  kriterija prihvatljivosti sudionika uz dostavljenu kompletnu dokaznu dokumentaciju o pripadnosti ciljanoj skupini sukladno uvjetima propisanim Pozivom SF.3.4.11.01.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da sudionik ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Prijava na ovaj poziv za iskaz interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ „I mi zaslužujemo priliku“  te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

Ovaj Poziv otvoren je trajno do popunjenja kapaciteta ciljne skupine projekta.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezane uz Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „I mi zaslužujemo priliku“ možete nas kontaktirati na broj telefona 044/851-080 ili putem e-maila: gdckhrvatskakostajnica@gmail.com

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „I mi zaslužujemo priliku“ SF.3.4.11.01. 0297, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Ravnateljica GDCK Hrvatska Kostajnica

Maja Böhm

https://gdckhrvatskakostajnica.hr/wp-content/uploads/2024/04/Javni-poziv-za-iskaz-interesa-1.docx.pdf

https://gdckhrvatskakostajnica.hr/wp-content/uploads/2024/04/Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva.docx

https://gdckhrvatskakostajnica.hr/wp-content/uploads/2024/04/Prijavni-obrazac.docx

Skip to content